Podvojné účtovníctvo

Kompletné spracovanie účtovníctva, vrátane spracovania DPH a daňového priznania.

 • podvojné účtovníctvo pre malé a stredné firmy
 • podvojné účtovníctvo fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri
 • podvojné účtovníctvo občianskych združení
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom , pomoc s portálom Slovensko.sk

Naše služby zahŕňajú:

 • vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničnej knihy, knihy bankového účtu
 • formálnu kontrolu účtovných dokladov
 • zaúčtovanie dokladov v súlade s platnými predpismi
 • u platcov DPH – kompletná evidencia DPH, vrátane spracovania a podania daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku
 • spracovanie cestovných náhrad, spracovanie a podanie dane z motorových vozidiel
 • výpočet daňovej povinnosti v optimálnej výške v rámci možností zákona
 • spracovanie a podanie daňového priznania
 • spracovanie ročnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • príprava podkladov pre valné zhromaždenie spoločnosti
 • poradenstvo a konzultáciu

Nakoľko pristupujeme ku každému klientovi individuálne, cena je prispôsobená dohodou

Vďaka spolupráci s našou účtovnou kanceláriou sa môžete venovať sa naplno svojmu podnikaniu, nakoľko nemusíte sledovať neustále zmeny v zákonoch o účtovníctve, daniach a poisteniach.

Ďalej vieme zabezpečiť:

 • vybavenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom
 • spracovanie štatistických výkazov
 • spracovanie výkazov pre banky a leasingové spoločnosti
 • spracovanie dokumentácie k zasadnutiu valného zhromaždenia spoločnosti